Plemenná kniha

ČMKU – budova ČSCH, Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy. Paní Simona Hušková + 420 234 221 377 huskova@cmku.cz

Upozornění pro chovatele!

Vážení chovatelé, s ohledem na schválení nového Zápisního a Bonitačního řádu upozorňujeme na tyto podstatné změny. Nově bylo do zápisního řádu zavedeno omezení počtu vrhů a to tak, že na chovné feně může být odchováno maximálně 5 vrhů za život. Nadále se tedy již nebude jednat o doporučení klubu, nýbrž o předpis, kterým se musí členové klubu řídit.

Nadále také zůstává podmínkou pro absolvováni bonitace doložení protokolu o vyšetření luxace čéšky od veterináře pověřeného veterinární komorou toto posouzení provést. Bylo tak navázáno na doporučení a diskuze z posledních několika let. Dovolujeme si zdůraznit, že výsledek vyšetření nebude ovlivňovat zařazení do chovu při bonitaci, jedná se pouze o požadavek na předložení tohoto vyšetření. Odkaz na seznam veterinářů najdete v sekci "důležité" níže.

07.05.2015. 09:57

Doporučení pro chovatele

DOPORUČENÍ PRO CHOVATELE


V zájmu zdraví chovných fen a kvalitních odchovů:

Nedoporučujeme spojovat jedince se stejnou vadou.

Doporučujeme v chovu klást důraz na výšku a plnochrupost.

Doporučujeme na jedné feně odchovat max. pět vrhů.

Doporučujeme krytí feny maximálně jednou ročně. V případě dalšího krytí je nutné vynechat následující dvě hárání a to i v případě, že fena nezabřezla.

Doporučujeme provádění testů na luxaci pately ( vykloubení čéšky ).

Nedoporučujeme krytí dvou nemocných jedinců.

Podmínky chovnosti

Do chovu mohou být zařazeni pouze chovní jedinci,
tj. čistokrevní psi a feny s průkazem původu, kteří úspěšně absolvovali bonitaci.

Bonitace chovatelská činnost, při níž je pes/fena posouzen/a odbornou komisí KCHICH a porovnán/a s platným standardem FCI.

Přednosti, nedostatky či vady v souladu se standardem jsou zapsány do bonitačního listu. Výsledek bonitace se zapisuje do bonitačního listu a průkazu původu označením chovný – nechovný.

Do chovu nesmějí být zařazeni jedinci s hrubými dědičnými vadami exteriéru, povahy a jinými anatomickými vadami, jedinci, kterým byl proveden zákrok k odstranění jakékoli anatomické a exteriérové vady, jež je dle standardu FCI důvodem k vyloučení z chovu, a dále jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu.

Bonitační komisi tvoří posuzovatel exteriéru psů a dva členové klubu.

Minimální věková hranice pro zařazení italského chrtíka do chovu je 15 měsíců. Fena je chovná do dosažení hranice 8 let, chovnost psa není omezena věkovou hranicí.

Minimální věk pro absolvování bonitace je dovršených 13 měsíců ke dni konání bonitace.

Manuál chovatele

Před krytím

1.

Poslat poradci chovu žádost o krycí list alespoň měsíc před předpokládaným háráním

- v žádosti uveďte jméno feny
- datum posledního vrhu
- očekávaný termín hárání
- jména krycích psů.
U zahraničního krytí doložte chovnost a kopii originálu PP.

Prosím uvědomte si, že krycí list platí minimálně jeden rok, proto o něj můžete požádat skutečně s předstihem a ne až ve chvíli, kdy vaše fenka začala hárat!
Na krycí list si můžete nechat napsat libovolný počet psů, nemusíte dodržovat napsané pořadí

- k žádosti přiložte kopii dokladu o zaplaceném poplatku za vystavení KL 200 Kč.
Po splnění těchto náležitostí dostanete modrý a červený krycí list.

2.

Fena by měla být před krytím a před začátkem hárání odčervena a samozřejmě v imunitě proti parvoviróze, nemocem psinkového charakteru a vzteklině.
Pravidelné očkování chrtíka je snad samozřejmostí každého rozumného a zodpovědného majitele a chovatele

3.

Uvědomte majitele krycího psa o svém záměru krýt jeho psem a domluvte si předem podmínky za krytí.

Po krytí:

1.

Chovatel a majitel krycího psa vyplní a podepíší oba krycí listy - majitel krycího psa by nikdy neměl nakrýt, pokud chovatel přijede bez krycího listu!

2.

Vyplněný červený krycí list zašle majitel krycího psa do týdne poradci chovu.
U zahraničního krytí zasílá i červený krycí list majitel feny. Prosím posílejte obyčejnou poštou, ne doporučeně!

3.

Modrý krycí list zasílá majitel feny po narození štěňat do 3 tří dnů poradci chovu.Pokud fena nezabřezne, posílá majitel feny krycí list zpět poradci chovu po uplynutí fyziologické lhůty březosti s poznámkou „Nezabřezla“. Prosím posílejte obyčejnou poštou, ne doporučeně!

Po narození štěňat:

1.

Po obdržení modrého krycího listu od chovatele zašle poradce chovu chovateli Žádanku o určení čísla zápisu

2.

Do žádanky o určení čísla zápisu vepíše chovatel jména štěňat v abecedním pořadí, nejdříve psy, potom feny. Dále vyplní název své chovatelské stanice, adresu a rodiče vrhu, datum vrhu. Žádanku zašle emailem přímo na plemennou knihu ( paní Hušková). Plemenná kniha zašle elektronicky chovateli zpět Přidělení zápisových čísel / Přihlášku k zápisu štěňat a vzor průkazu původu prvního štěněte z vrhu. Uvedená čísla zápisu, jsou shodné s tetovacími čísly.

3.

Před otetováním nebo očipováním štěňat chovatel vytiskne Přihlášku k zápisu štěňat.
Tetování nebo čipování ( nebo obojí ) musí veterinární lékař nebo tetovatel potvrdit podpisem a razítkem v přihlášce.
Tetování provádí veterinární lékař, veterinární technik, nebo klubem pověřený poradce chovu či chovatel, pouze pokud získal odborné vzdělání dle § 59 veterinárního zákona.
Čipování provádí veterinární lékař. V případě čipování zapíše veterinární lékař v přihlášce k zápisu číslo čipu k příslušnému jménu štěněte. Vhodný minimální věk pro tetování štěňat je 6 týdnů, vhodný minimální věk pro čipování je 6 - 10 týdnů.
V přihlášce je nutno uvádět přesně všechny údaje.
Pokud jde o váš první vrh, je třeba poslat i kopii přiděleného chráněného názvu chovatelské stanice.
Prosím posílejte obyčejnou poštou, ne doporučeně!

4.

Vyplněnou kompletní přihlášku k zápisu zašle chovatel poradci chovu, ten ji potvrdí a zašle spolu s modrým krycím listem na plemennou knihu.

5.

Povinností každého chovatele a majitele krycího psa je vést knihu odchovů a knihu krytí, a to pro každého chovného jedince zvlášť, a na požádání ji předložit ke kontrole.

Nezapomeňte na přeregistraci chovných zvířat!

Po úspěšném absolvování bonitace je třeba nechat si přeregistrovat chovné jedince.
Chovná fena je přeregistrována většinou při zápisu prvního vrhu. Chovatel zašle originál průkazu původu na příslušnou plemennou knihu.

Chovný pes by měl být přeregistrován nejpozději po prvním nakrytí – opět je nutné zaslat na příslušnou plemennou knihu originál průkazu původu. Tuto skutečnost samozřejmě provádí majitel krycího psa, ale je dobré, když si chovatel zkontroluje, zda je otec vrhu přeregistrován.

POZOR!

Klub chovatelů italských chrtíků zapisuje v plemenné knize ČMKU, Klub chovatelů chrtů zapisuje chrtíky v plemenné knize ČMKJ (Českomoravská kynologická jednota) – zkratka plemenné knihy je ČLP.
Je vždy nutné provádět přeregistraci tam, kde byl průkazu původu (PP) vydán. Má-li např. fena PP vydán v ČLP a zapisuje štěňata v ČMKU, je třeba provést přeregistraci v ČLP a kopii přeregistrovaného PP zaslat ČMKU.
Stejně tak i pes, zapsaný v ČLP, provede přeregistraci v ČLP a kopii přeregistrovaného průkazu původu zašle na plemennou knihu ČMKU. Prosím, mějte toto na paměti, abyste se vyvarovali případných problémů a zdržování při vydávání průkazů původu pro svá štěňata.


Adrea plemenné knihy: ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
Maškova 3
182 53 Praha 8
Návštěvní hodiny:
Út 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00
St 7:30 - 12:00 a 12:30 - 15:00

Prosím snažte se přihlašovat vrhy na plemenné knize ideálně do 10. týdne, nejpozději do 12. týdne věku štěňat. Vyřízení průkazů původu netrvá dlouho – max. 14 dnů až 3 týdny, takže chovatel může poměrně brzy předat rodokmen novým majitelům.